Renditingimused

RENDITINGIMUSED

Käesolev transpordivahendi (edaspidi Rendisõiduk) rendileping (edaspidi Leping) on sõlmitud Rendileandja ja Rentniku vahel.

 1. Rentnik peab olema vähemalt 16 aastat vana, tal peab olema kehtiv mopeedi juhiluba. Alates 18 aasta vanusel ei pea olema juhiluba.
 2. Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult. Rendisõiduki kasutamine seadusevastastel eesmärkidel, võidusõiduks, treeninguks jne. on keelatud. Keelatud on Rendisõiduki kasutamine väljaspool selleks ettenähtud teid.
 3. Rentnik kohustub juhtima sõidukit isiklikult ja mitte andma sõidukit kasutamiseks kolmandale isikule ilma lepingule märgitud Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.
 4. Rentnik on vastutav täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest (sealhulgas kiivrid). Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud

korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentija hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus märgitud omavastutusest. Rentniku omavastutus on vastavalt kalkulatsioonile kuni 990eur. Rentnik vastutab Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud Lepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul, kui Rentnik kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu uimastava aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel jne.

 1. Rendisõiduki ärandamise korral peab Rentnik Rendileandjale tagastama Rendisõiduki dokumendid ning võtmed, vastasel korral on Rentnik vastutav Rendisõiduki ärandamise eest täies ulatuses. Rendisõiduki ebaõigest kasutamisest tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Rendisõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest. Rendisõiduki kaotatud võtmete ning dokumentide eest kuni 200eur , rehvi/velje eest tuleb tasuda trahvi 100eur ulatuses. Remondi teostamise koha ja ulatuse määrab Rendileandja.
 2. Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.
 3. Eeldatav renditasu kuulub tasumisele rentimisel.
 4. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Rentnik on kohustatud tankima Rendisõidukit kulutatud kütuse ulatuses.
 5. Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, valgustite korrasolekut, rõhku rehvides jne.) rendiperioodi jooksul. Nimetatud korrashoiuga seonduvad kulutused, mis tulenevad Rendisõiduki normaalsest

ekspluateerimisest võtab enda kanda Rendileandja.

 1. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.
 2. Õnnetusjuhtumi, inimvigastuse, Rendisõiduki kahjustuse või tema osade varguse korral on Rentija kohustatud teatama juhtunust politseile ning Rendileandjale, lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul arvates juhtumi päevast.
 3. Rendipäev on 24 tundi. Rentnik on kohustatud tagastama Rendisõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal. Rendisõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud tasuma viivitatud aja eest renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tulenevast majanduslikust kahjust, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib. Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on Rentnik kohustatud tasuma viivist 2% päevas tasumata summalt.
 4. Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduse rikkumiste korral kõik trahvid ja nõuded ning leppetrahvid vastavalt

seaduses sätestatud korras ning Rendileandja kehtivate hinnakirjade alusel, kuid mitte vähem kui 50eur.

 1. Tasumata parkimistrahv nõutakse sisse topelt.
 2. Rendisõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on Rendileandja kirjaliku loata keelatud.
Back to top